Skip to main content

Właściciel lub użytkownik wieczysty ma prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości. Należy pamiętać, że podziału nieruchomości można dokonać na wspólny wniosek wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych danej nieruchomości.

W przypadku braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli (art. 199 kodeksu cywilnego).

Jednym z załączników do wniosku o podział nieruchomości, który składa się do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem, jest wstępny projekt podziału nieruchomości.

Wstępny projekt podziału opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. Projekt ten nie musi być przygotowany przez uprawnionego geodetę, może go sporządzić dowolna osoba np. wnioskodawca.

Wstępny projekt podziału powinien zawierać:

granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej

Złożenie wniosku o podział nieruchomości rozpoczyna I etap postępowania w sprawie podziału nieruchomości, który kończy się zaopiniowaniem omawianego wstępnego projektu podziału.