Skip to main content

Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku ich braku wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki/działek powyżej 0.3000 ha jest potocznie nazywany podziałem rolnym (podziałem nieruchomości rolnej lub leśnej). Jest on dokonywany bez kontroli organów administracji, a o jego kształcie decyduje właściciel nieruchomości.

 

Warto zaznaczyć, że przy podziale rolnym nie jest prowadzone postępowanie administracyjne, które kończy decyzja zatwierdzająca ten podział. Jest to więc uproszczony tryb podziału, którego realizacja trwa krócej niż podziału decyzyjnego. Ujawnienie podziału rolnego w ewidencji gruntów i budynków dokonywane jest na podstawie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej (operatu technicznego) opracowanej przez uprawnionego geodetę i przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Należy podkreślić, że powstałe z podziału nieruchomości rolnej lub leśnej działki gruntu nie muszą mieć zapewnionego dostępu do drogi publicznej.

 

Podział decyzyjny natomiast jest podziałem który realizuje się przeprowadzając postępowanie administracyjne. Polega ono na realizacji kilku etapów:

  • etap I – złożenie wniosku o podział nieruchomości,
  • etap II – zaopiniowanie wstępnego projektu podziału przez organ administracyjny,
  • etap III – geodezyjne opracowanie projektu podziału nieruchomości (operat techniczny),
  • etap IV – wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
  • etap V – wyznaczenie przez geodetę uprawnionego projektowanych punktów granicznych w terenie.

 

Realizacja podziału decyzyjnego trwa zdecydowanie dłużej niż podziału rolnego z uwagi na szereg w/w etapów które trzeba dopełnić. Podział decyzyjny został szczegółowo określony konkretnymi przepisami prawa, aby sposób podziału nieruchomości nie był dowolny i uzależniony wyłącznie od woli właściciela, lecz podlegał regulacjom prawnym mającym na celu kształtowanie ładu przestrzennego.

 

Podział geodezyjny działki dokonany w trybie administracyjnym (podział decyzyjny), a także w trybie ruchomości rolnych i leśnych (podział rolny) nie powoduje zmian w zakresie podmiotowym działki (właściciela, użytkownika wieczystego).

 

Jeżeli chcesz podzielić swoją nieruchomość, a nie wiesz która z w/w dróg jego realizacji byłaby dla Ciebie właściwa skontaktuj się z Nami. Chętnie wskażemy właściwy kierunek, zgodny z celem jego realizacji.