Skip to main content

Mapa do celów projektowych wykonywana jest przez geodetę uprawnionego na podstawie bezpośrednich pomiarów sytuacyjno – wysokościowych na gruncie. Polega ona na aktualizacji mapy zasadniczej we wskazanym przez projektanta/architekta zakresie. Podczas pomiarów terenowych geodeta porównuje treść mapy zasadniczej z aktualnym stanem na gruncie i wykreśla z mapy te elementy których już nie ma lub dokonuje pomiarów nowych szczegółów, które później przedstawi na w/w mapie w formie graficznej.

Mapę do celów projektowych realizuje się pod dane zamierzenie inwestycyjne (budynek mieszkalny, budynek wielorodzinny, magazyn, hala produkcyjna, itp.).

Ważne, by przed realizacją mapy do celów projektowych geodeta uzgodnił z projektantem/architektem wszystkie szczegóły dotyczące sporządzenia konkretnej mapy do celów projektowych. To wyeliminuje przyszłe problemy z realizacją projektu budowlanego oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Podczas realizacji mapy do celów projektowych geodeta powinien m. in.:

  • ustalić z projektantem/architektem zakres aktualizacji mapy do celów projektowych oraz dodatkowe elementy mapy niezbędne do realizacji projektu,
  • przeanalizować i poinformować inwestora o ewentualnej konieczności wznowienia znaków granicznych lub ustalenia przebiegu granic, jeżeli realizowany obiekt budowlany będzie usytuowany 4.00 m lub bliżej danej granicy nieruchomości,
  • poinformować zleceniodawcę jakie dokumenty (w formie analogowej lub elektronicznej) otrzyma w ramach realizacji zlecenia,

Pamiętaj, że cena realizacji mapy do celów projektowych zależy od:

  • pola powierzchni zakresu aktualizacji mapy,
  • ewentualnym odszukaniu znaków granicznych lub ustaleniu przebiegu granic, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
  • pomiarze dodatkowych szczegółowy wskazanych przez projektanta/architekta, które będą niezbędne w celu sporządzenia projektu zagospodarowania terenu.

Na zrealizowanej przez geodetę mapie do celów projektowych projektant/architekt wkreśla projekt zagospodarowania terenu lub działki – rysunek zawierający projektowane położenie budynku, lokalizację wjazdów, przyłączy, utwardzeń, itp. Jest on, wraz z dokumentacją projektową (projekt budowlany), jednym z głównych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
Dobrze wykonana mapa do celów projektowych gwarantuje sprawne prace projektowe i bezproblemowe wytyczenie obiektu budowlanego w  terenie.