Skip to main content
Tak więc co zrobi dla Ciebie geodeta?
Poniżej wymieniono szereg czynności i dokumentów które realizuje geodeta uprawniony w procedurze materialno – technicznej, administracyjnej czy sądowej. Oczywiście nie jest to krąg zamknięty tych prac, niemniej przedstawiono te najbardziej powszechne, z którymi na co dzień spotykają się właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści bądź też władający gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
Geodeta:
sporządzi dla Ciebie mapę do celów projektowych dla projektanta lub architekta niezbędną do zrealizowania projektu zagospodarowania terenu,
wytyczy w terenie obiekt budowalny zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i wpisze się do dziennika budowy,
sporządzi mapę z inwentaryzacją powykonawczą budynku i poszczególnych przyłączy oraz wypełni oświadczenie geodety, które to dokumenty będą potrzebne do odbioru budynku i przyłączy do użytkowania,
sporządzi koncepcje podziałowe Twojej nieruchomości w postaci map ze wstępnymi projektami podziału w celu wyboru najbardziej korzystnego i optymalnego wariantu,
zrealizuje dla Ciebie podział nieruchomości sporządzając mapy z projektem podziału nieruchomości lub mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej,
dokona wyznaczenia punktów granicznych w celu jednoznacznego określenia przebiegu granic na gruncie powstałych w wyniku podziału działek ewidencyjnych,
przeprowadzi czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków bądź ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w celu jednoznacznego określenia przebiegu granic danej działki ewidencyjnej i zakopania kamieni granicznych wyznaczających zakres prawa własności na gruncie,
z upoważnienia wójta/burmistrza/prezydenta miasta wykona czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości (rozgraniczenia nieruchomości) celu ustalenia przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenia odpowiednich dokumentów,
sporządzi mapy do celów prawnych w postaci m. in. map do zasiedzenia, map do ustalenia służebności gruntowych czy np. innych opracowań geodezyjnych do celów prawnych, które tworzone są na potrzeby typowych postępowań administracyjnych i sądowych,
wykona wykaz synchronizacyjny w celu synchronizacji danych z ewidencji gruntów i budynków z danymi ujawnionymi w księgach wieczystych, zbiorze dokumentów lub też księgach dawnych czy księgach hipotecznych,
zajmie się geodezyjną obsługą inwestycji, czyli kompleksowo pracami geodezyjnymi, niezbędnymi na każdym etapie realizacji inwestycji budowalnej.

W kolejnych artykułach po kolei będziemy omawiali poszczególne w/w prace geodezyjne, przedstawiając ich problematykę, zakres prac oraz cel realizacji.