Skip to main content

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych jest istotnym procesem, mającym na celu określenie dokładnych granic poszczególnych działek w ewidencji gruntów. Jest to ważne z punktu widzenia własności, użytkowania i prawnych uregulowań dotyczących nieruchomości. Poniżej przedstawiam ogólny opis procesu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych:

– Analiza dokumentacji: Pierwszym krokiem w ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych jest analiza dokumentacji. Obejmuje to przegląd materiałów pozyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, aktów notarialnych, umów kupna-sprzedaży, map, planów, pomiarów geodezyjnych, ewidencji gruntów i innych dokumentów związanych z nieruchomościami. Dokumentacja ta zawiera informacje dotyczące granic działek, które mogą być podstawą dla dalszych działań.

– Pomiar geodezyjny: W celu precyzyjnego ustalenia przebiegu granic działek należy przeprowadzić pomiary geodezyjne. Wykonuje to uprawniony geodeta, który korzysta z odpowiednich narzędzi, technik i procedur pomiarowych. Pomiary geodezyjne mogą obejmować tachimetrię, GPS oraz inne metody pomiarowe, które pozwalają określić współrzędne punktów granicznych działek.

– Ustalanie punktów granicznych: Na podstawie przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych, analizy dokumentacji geodeta ustala punkty graniczne działek, które stabilizuje kamieniami granicznymi. Punkty graniczne są dokładnie opisane i odnotowane w dokumentacji geodezyjnej.

– Dokumentacja geodezyjna: Po przeprowadzeniu pomiarów i ustaleniu przebiegu granic działek, geodeta przygotowuje odpowiednią dokumentację geodezyjną. Dokumentacja ta zawiera informacje dotyczące współrzędnych punktów granicznych, opisy i szkice polowe, które precyzyjnie określają granice działek. Są to ważne dokumenty, które potwierdzają ustalone granice działek i mogą być wykorzystywane w celach prawnych, administracyjnych i notarialnych.

-Aktualizacja ewidencji gruntów: Ostatecznym krokiem jest zgłoszenie zmian w przebiegu granic działek do odpowiednich organów administracyjnych, takich jak starostwo powiatowe. Zgłoszenie to prowadzi do aktualizacji ewidencji gruntów, w której uwzględnione są ustalone granice działek i wprowadzone zmiany w dokumentacji geodezyjnej.

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych jest procesem, który wymaga współpracy między właścicielami nieruchomości, geodetą oraz organami administracyjnymi. Precyzyjne pomiary geodezyjne i dokumentacja geodezyjna stanowią podstawę dla prawidłowego ustalenia granic działek i uniknięcia sporów sąsiedzkich czy niejasności związanych z własnością nieruchomości.