Skip to main content

Zgodnie z Prawem Geodezyjnym – „inwentaryzacja” to jedna z czynności wykonywana na potrzeby budownictwa. Polega na wykonaniu przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, po opracowaniu których uzyskuje się dane o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym (np. budynku, sieci uzbrojenia terenu). Efektem w/w czynności jest sporządzenie MAPY z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych.

Jakie obiekty podlegają inwentaryzacji powykonawczej? Mówiąc ogólnie, są to wszystkie obiekty budowlane, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że organ architektoniczno – budowlany może również nałożyć obowiązek sporządzenia mapy z geodezyjną inwentaryzacją budowlaną na obiekty wymagające jedynie zgłoszenia.

Kiedy i po co wykonujemy inwentaryzację i co jest jej przedmiotem? Czynności te wykonywane są po zakończeniu budowy (np. budynków mieszkalnych, gospodarczych) lub nadbudowy istniejących obiektów. Co więcej, prace inwentaryzacyjne powinny dotyczyć również przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych, gazowych czy kanalizacyjnych. Wszystkie te elementy naniesione zostają na mapę zasadniczą, a sporządzona mapa z inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych stanowi podstawę do legalizacji obiektów budowlanych – otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Po sporządzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej geodeta sporządza informację, w której należy wykazać zgodność (lub niezgodność) istniejącego w terenie obiektu budowlanego ze sporządzonym przez projektanta projektem zagospodarowania terenu i projektem budowlanym. W przypadku niezgodności, geodeta uprawniony wskazuje na czym one polegają, co w niektórych przypadkach może stanowić problem przy odbiorze nowowybudowanych obiektów budowlanych do użytkowania.